مرکز تخصصی آموزش قرآن کریم

اخبار موسسه

اخبار فعالیتهای قرآنی موسسه قرآنی علی ابن موسی الرضا علیه السلام لنجان

اهدای بیش از 20 میلیون ریال هدیه

همزمان بابرگزاری جزءخوانی قرآن کریم همچون سالهای گذشته ,روزانه هدایایی به شرکت کنندگان به قید قرعه تقدیم گردید.علیرغم کمبودهای مالی موسسه و عدم حمایت دستگاه های مرتبط ,هزینه مربوطه توسط موسسه تامین و پرداخت گردیده است.

برگزاری جزءخوانی با رعایت فاصله اجتماعی

بااخذ مجوز برگزاری مراسم جزء خوانی قرآن کریم از مدیریت بهداشت زرین شهر برگزار گردید. موسسه قرآنی علی ابن موسی الرضا علیه السلام با پیگیری های بعمل آمده موافقت ادارات مرتبط با برگزاری مراسم معنوی جزء خوانی را اخذ و اقدام به برگزاری این مراسم برای  هشتمین سال متوالی نمود.   All رمضان99

علاج همه دردهای بشر قرآن است.